Fått avslag på ansökan om Personlig Assistans?

Fått avslag på ansökan om Personlig Assistans?

Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet så finns det några olika alternativ man kan gå vidare med när man har fått avslag på ansökan om personlig assistans.

För det första är det viktigt att ta reda på varför du fått avslag på ansökan om personlig assistans. Vid delgivning av beslut återfinns alltid en motivering till varför ansökan om personlig assistans inte beviljades. Om avslaget beror på t.ex. att man inte når upp till 20 timmars grundläggande behov/vecka (vid ansökan hos försäkringskassan) så kan man skicka en ansökan till sin kommun. Om avslaget beror på bristande bevisning i form av läkarintyg eller annat kan man försöka ordna nya eller kompletterande intyg och ansöka igen. I vissa fall så kan det vara så att handläggaren helt enkelt tolkat lagen på ett orimligt sätt, eller gjort en felaktig bedömning. I dessa situationer finns alltid möjligheten att överklaga beslutet eller begära omprövning.

Begära omprövning avseende beslut om personlig assistans

Vid en ansökan om personlig assistans hos Försäkringskassan så har man inte möjlighet att överklaga beslutet direkt. Hos försäkringskassan måste man istället först begära det som kallas för ”omprövning”. Det är en intern process hos försäkringskassan där deras egna interna enhet går igenom beslutet på nytt och ser över om det finns motiv till en förändring. När det gäller omprövningsärenden vid personlig assistans så står dessvärre
Försäkringskassan fast vid sitt ursprungliga beslut i 93% av fallen. Men oaktat om det är nästan helt säkert att myndigheten inte kommer att ändra sig så måste man dessvärre alltid först ansöka om omprövning innan man har möjlighet att överklaga beslutet. Efter att du (mest sannolikt) fått ett negativt omprövningsbeslut så har du möjlighet att överklaga beslutet. Hos Försäkringskassan har man två månader på sig att överklaga beslutet.
Låter det krångligt? Om du har frågor om denna process, eller övriga frågor rörande personlig assistans sp är du alltid välkommen till oss. Vi hjälper dig överklaga avslaget av ansökan om personlig assistans, eller ansöka igen.

Överklaga beslut personlig assistans

Har du fått ett beslut från en utredning om personlig assistans som du inte håller med om?

Om du anser att resultatet av din utredning om personlig assistans är felaktigt eller oriktigt kan du kontakta oss. Tillsammans kan vi ta ärendet vidare. Det är dock viktigt att vi omedelbart kontaktar biståndshandläggaren och gör en överklagan om din ansökan gäller personlig assistans ifrån kommunen, då den ska vara inlämnad senast 3 veckor efter att beslutet delgivits. Kontakta oss därför snarast om du vill överklaga ett beslut, för det kan fortfarande finnas tid att ändra på utfallet av utredningen.

Vid överklagan av beslut om personlig assistans måste överklagan skickas till den myndighet och handläggare som utfärdade beslutet. Därefter kommer de i sin tur lämna över ärendet till förvaltningsrätten. I beslutet så följer instruktioner om hur överklagan skall utföras, vilka handlingar som krävs samt vilken tidsfrist som gäller.

Överklaga beslut personlig assistans

Inga mallar, men detta krävs

Det finns ingen färdigskriven blankett för hur en överklagan ska se men den måste innehålla följande information; beslutet som överklagas, varför beslutet är felaktigt, hur beslutet ska ändras, sedan kontaktuppgifter och personuppgifter. Överklagan måste undertecknas av den som upprättar den, detta kan vara du själv eller av ett ombud.

På det hela taget kan det vara en omfattande och svårförståelig process att ansöka om personlig assistans och gå igenom en utredning. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig förstår vad som händer under en utredning om personlig assistans och tillsammans kan vi se till att ni är redo för bedömningsprocessen så ni har de bästa möjligheterna att lyckas.