Personlig Assistans för Barn

Personlig assistans är en viktig form av stöd för barn med funktionsnedsättningar. Det syftar till att främja barnets delaktighet, självständighet och möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. I denna del går vi igenom vad personlig assistans innebär för barn och hur det kan göra en betydande skillnad i deras liv.

Bild som visar vikten av personlig assistans för barn.

Anpassat stöd för barns unika behov

Personlig assistans för barn med funktionsnedsättningar är anpassad efter deras unika behov och utformad för att skapa möjligheter för utveckling och lärande. Genom att erbjuda skräddarsytt stöd kan assistansen hjälpa barnet att övervinna utmaningar som de kan stöta på i sin vardag och bidra till att stärka deras självkänsla. Detta är särskilt viktigt under barnets växande år, då de utvecklar färdigheter och förmågor som kommer att vara avgörande för deras framtida självständighet och livskvalitet.

Assistans som en del av en helhetssyn på stöd

Personlig assistans för barn med funktionsnedsättningar är en viktig del av en helhetssyn på stöd och hjälp. Det innebär att barnets behov och rättigheter beaktas i alla aspekter av deras liv, såsom utbildning, fritidsaktiviteter och sociala sammanhang. Genom att integrera personlig assistans i en övergripande strategi för stöd, kan barnet och dess familj känna sig trygga i att deras behov blir tillgodosedda och att barnet får de bästa förutsättningarna för att nå sin fulla potential och njuta av en meningsfull och aktiv tillvaro.

Personlig Assistans och dess betydelse för barn

Personlig assistans för barn kan innebära hjälp med såväl grundläggande som mer komplexa behov. Det kan röra sig om hjälp med att äta, klä sig, personlig hygien, kommunikation och socialt umgänge. Assistansen anpassas efter barnets individuella behov och kan också inkludera stöd i fritidsaktiviteter och skolgång. Genom att få tillgång till personlig assistans kan barn med funktionsnedsättningar få den hjälp och det stöd de behöver för att utvecklas och delta i samhället på lika villkor som sina jämnåriga kamrater.

Personlig Assistans och dess betydelse för barn

Kriterier och processer

För att erhålla personlig assistans för barn

För att erhålla personlig assistans för barn måste barnet uppfylla vissa kriterier. Barnet måste ha en funktionsnedsättning som medför ett omfattande behov av hjälp i sin vardag och behovet av assistans måste vara av långvarig karaktär. Barnet måste också ha ett behov av hjälp med sina grundläggande behov uppgående till en viss nivå. Ifrån dessa grundläggande behov dras det sedan av tid för ett s.k, ”föräldraavdrag”. Detta avdrag sker sedan 2023 enligt en schablon beroende på barnets ålder. Störst är avdrag upp till 6 års ålder för att sedan minska. Inget avdrag sker för grundläggande behov efter 12 års ålder. För att ansöka om personlig assistans för barn, så ska en ansökan skickas in till kommunen och/eller försäkringskassan. Vi rekommenderar alltid att man ansöker hos båda. Kommunen respektive försäkringskassan utreder sedan barnets behov och fattar beslut om beviljande av assistans.

Personlig Assistans i Skolan

Grundregeln är att den som har särskilda behov ska få sina behov tillgodosedda av den huvudman som står för en specifik samhällsinsats, såsom skolgång. För barn med extra stora behov finns det dock möjlighet att få personlig assistans beviljad även i skolan. Detta kräver dock att barnet kvalificerar sig för någonting som kallas ”synnerliga skäl”. För barn med stora behov kan detta vara värdefullt och beskrivningen av dessa synnerliga skäl måste då inkluderas i ansökan om personlig assistans. Personlig assistans i skolan syftar till att stödja barn med funktionsnedsättningar i deras skolgång och säkerställa att de får samma möjligheter till utbildning och delaktighet som sina kamrater.

Personlig Assistans i Skolan