Personlig Assistans för Barn

Personlig assistans är en viktig form av stöd för barn med funktionsnedsättningar. Det syftar till att främja barnets delaktighet, självständighet och möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. I denna del går vi igenom vad personlig assistans innebär för barn och hur det kan göra en betydande skillnad i deras liv.

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret längre ner på sidan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Anpassat stöd för barns unika behov

Personlig assistans för barn med funktionsnedsättningar är anpassad efter deras unika behov och utformad för att skapa möjligheter för utveckling och lärande. Genom att erbjuda skräddarsytt stöd kan assistansen hjälpa barnet att övervinna utmaningar som de kan stöta på i sin vardag och bidra till att stärka deras självkänsla. Detta är särskilt viktigt under barnets växande år, då de utvecklar färdigheter och förmågor som kommer att vara avgörande för deras framtida självständighet och livskvalitet.

Personlig assistans som en del av en helhetssyn på stöd

Personlig assistans för barn med funktionsnedsättningar är en viktig del av en helhetssyn på stöd och hjälp. Det innebär att barnets behov och rättigheter beaktas i alla aspekter av deras liv, såsom utbildning, fritidsaktiviteter och sociala sammanhang. Genom att integrera personlig assistans i en övergripande strategi för stöd, kan barnet och dess familj känna sig trygga i att deras behov blir tillgodosedda och att barnet får de bästa förutsättningarna för att nå sin fulla potential och njuta av en meningsfull och aktiv tillvaro.

Personlig assistans med hjärta!

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 för gratis rådgivning.
Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Personlig Assistans och dess betydelse för barn

Personlig assistans för barn kan innebära hjälp med såväl grundläggande som mer komplexa behov. Det kan röra sig om hjälp med att äta, klä sig, personlig hygien, kommunikation och socialt umgänge. Assistansen anpassas efter barnets individuella behov och kan också inkludera stöd i fritidsaktiviteter och skolgång. Genom att få tillgång till personlig assistans kan barn med funktionsnedsättningar få den hjälp och det stöd de behöver för att utvecklas och delta i samhället på lika villkor som sina jämnåriga kamrater.

Kriterier och processer för att erhålla personlig assistans för barn

För att erhålla personlig assistans för barn måste barnet uppfylla vissa kriterier. De måste ha en funktionsnedsättning som medför ett omfattande behov av hjälp i sin vardag och behovet av assistans måste vara av långvarig karaktär. För att ansöka om personlig assistans för barn kontaktar vårdnadshavaren sin kommun, som utreder barnets behov och fattar beslut om beviljande av assistans. Om assistansen beviljas kan vårdnadshavaren även ansöka om assistansersättning från Försäkringskassan för att täcka kostnaderna för personlig assistans.

Våra kunder är vår inspiration!

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 för gratis rådgivning.
Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Personlig Assistans i Skolan

Personlig assistans i skolan syftar till att stödja barn med funktionsnedsättningar i deras skolgång och säkerställa att de får samma möjligheter till utbildning och delaktighet som sina kamrater. Assistansen kan innebära hjälp med att följa lektioner, ta anteckningar, kommunicera med lärare och klasskamrater samt delta i fritidsaktiviteter. Skolan och kommunen har ett gemensamt ansvar för att organisera och tillhandahålla den nödvändiga assistansen för att möjliggöra barnets fulla delaktighet i skolan.

Kontakta oss idag för rådgivning.

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.