Personlig Assistans och Delegering

Personlig Assistans och Delegering

Delegering är en process inom personlig assistans där en huvudman, oftast en sjuksköterska eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, överför ansvaret för att utföra vissa medicinska eller hälso- och sjukvårdsrelaterade uppgifter till en personlig assistent. I denna del går vi igenom grunderna i delegering och hur det relaterar till personlig assistans.

Delegering inom personlig assistans är vanligt förekommande och kan vara nödvändigt för att möjliggöra för personliga assistenter att utföra vissa medicinska uppgifter, såsom att administrera läkemedel, övervaka blodsockernivåer eller assistera med sondmatning. Genom att delegera dessa uppgifter kan huvudmannen säkerställa att individen får den hjälp och det stöd de behöver för att hantera sina medicinska behov.

Delegering inom Personlig Assistans

I denna del går vi igenom hur delegering fungerar inom personlig assistans, vilka uppgifter som kan delegeras, och vilka regler och riktlinjer som gäller för delegeringsprocessen.

Vad innebär delegering det och hur fungerar det?

När en personlig assistent ger den assistansberättigade mediciner, eller utför andra uppgifter på uppdrag av sjukvården så kan detta antingen klassas som egenvård eller ske via delegering. Om ett behov klassas som egenvård så innebär det att det sker enligt den assistansberättigades instruktion, och under dennes ansvar. Delegering är väldigt vanligt inom t.ex. hemtjänsten.

Om sjukvårdshuvudmannen överväger att delegera en uppgift till en personlig assistent så innebär det att ansvaret flyttas ifrån den assistansberättigade till den personliga assistenten. Således måste huvudmannen vid en delegering först bedöma om assistenten har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra uppgiften på ett säkert och korrekt sätt. Om så är fallet kan huvudmannen delegera uppgiften genom att ge instruktioner och utbildning, samt återkommande kontrollera assistentens utförande av uppgiften.

Det är viktigt att både huvudmannen och personliga assistenten är medvetna om sina respektive ansvarsområden och skyldigheter när det gäller delegering. Huvudmannen ansvarar för att säkerställa att assistenten är kompetent att utföra uppgiften och för att övervaka deras arbete, medan assistenten ansvarar för att följa huvudmannens instruktioner och för att rapportera eventuella problem eller förändringar i individens
hälsotillstånd.

Delegering av medicinska uppgifter inom personlig assistans måste ske i enlighet med gällande lagar och föreskrifter, såväl som professionella riktlinjer och etiska normer. Det är viktigt att huvudmannen och assistenten följer dessa riktlinjer för att säkerställa att delegeringen sker på ett säkert och etiskt sätt och att individens välmående och integritet bevaras. Det kan innebära att noggrant dokumentera delegeringsprocessen, inklusive vilka uppgifter som delegeras, när och varför de delegerades, samt eventuell utbildning och uppföljning som genomförts.