Egenvård inom Personlig Assistans

Egenvård inom personlig assistans

Egenvård är ett begrepp som används inom personlig assistans för att beskriva de aktiviteter och uppgifter som individer utför och som skulle kunna utföras av sjukvården. Om sjukvårdspersonal bedömt att någonting som är en del av en persons medicinska behandling, såsom ge medicin, syrgas eller hantera en sond, kan utföras av den enskilde själv eller dennes assistenter så benämns detta ”egenvård”. I denna del går vi igenom vad egenvård innebär och hur det relaterar till personlig assistans.

Vad innefattar egenvård?

Egenvård kan innefatta en rad olika aktiviteter och uppgifter, som sjukvårdspersonal är sådant som kan utföras som egenvård. Enligt lag så får inte personlig assistans tillgodoräknas tid för sådana åtgärder som är att anses såsom varandes ” sjukvård”. Det finns därför ett krav ifrån kommun och försäkringskassan på att man, om man ansöker om tid för sådana insatser, kan uppvisa någonting som kallas ”egenvårdsintyg”. Ett sådant intyg innebär att sjukvården har bedömt att åtgärden är av sådan karaktär att den kan utföras av den enskilde, eller av den enskilde med hjälp av sina assistenter.

Personlig assistans för egenvård innebär att en assistent hjälper individen med de aktiviteter och uppgifter som krävs för att hantera den specifika vårdinsatsen, och att det kan beviljas tid för detta.

Krav och process för att beviljas personlig assistans för egenvård

Att beviljas personlig assistans för egenvård kan vara avgörande för att kunna leva ett självständigt och värdigt liv. Det kan t.ex. innebära att kunna bo kvar i sitt eget hem, att kunna delta i fritidsaktiviteter med andra människor och att kunna delta i t.ex. skola eller arbetsliv.