Omkostnadsersättning personlig assistans

Assistansersättningen utbetalas enligt en sk. Schablon. Schablonen är tänkt att innehålla kostnadstäckning för alla kostnader som utförandet av assistansen innebär. Utöver kostnader såsom lön, OB, pension och sociala avgifter så innebär detta även sk. Assistansomkostnader. Med omkostnader menas de kostnader som uppstår för dina personliga assistenter när du deltar i aktiviteter utanför hemmet.

Dessa kostnader kan omfatta resekostnader för dina assistenter och inträdesavgifter eller andra tillämpliga avgifter för att delta i aktiviteter tillsammans med dig. Om du till exempel planerar att göra en resa utanför din hemort skulle omkostnaderna kunna omfatta kostnaden för transport och logi för din(a) assistent(er) samt eventuella inträdesavgifter. Omkostnader kan antingen hanteras genom att ditt assistansbolag tar kostnaden direkt (tex via en faktura) eller genom att du eller dina assistenter gör ett utlägg och får ersättning i efterhand.

Omkostnadsersättning personlig assistans.