Personlig Assistans försäkringskassan

Assistansersättning är en form av ekonomiskt stöd som utbetalas av Försäkringskassan i Sverige för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att leva ett mer självständigt liv. Målet med assistansersättningen är att ge den enskilde möjlighet att delta i samhället på lika villkor som andra och att erbjuda personlig assistans som möter individens unika behov och önskemål. I denna text förklaras hur assistansersättningen fungerar, vilka villkor som måste uppfyllas och hur man ansöker om detta stöd.

Assistansersättningen regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken. LSS ligger till grund för rätten till personlig assistans, medan Socialförsäkringsbalken reglerar ersättningen och finansieringen av assistansen.

Berättigande till assistansersättning

Berättigande till assistansersättning

För att vara berättigad till assistansersättning måste en person uppfylla följande kriterier:

  • Ha en omfattande funktionsnedsättning som orsakar betydande svårigheter i vardagen.
  • Behovet av personlig assistans ska överstiga 20 timmar per vecka.
  • Behovet av assistans ska vara av långvarig karaktär, det vill säga minst ett år.
  • Ha behov av hjälp för att utföra grundläggande och dagliga aktiviteter, såsom personlig hygien, kommunikation och hushållsarbete.

För att ansöka om assistansersättning vänder man sig till Försäkringskassan. Ansökan görs skriftligen och ska innehålla relevant information om den sökandes funktionsnedsättning och behov av assistans. Försäkringskassan utreder därefter den enskildes behov och fattar beslut om beviljande av assistansersättning.

När assistansersättning beviljats kan den enskilde välja vem som ska utföra assistansen.

Det finns flera alternativ:

  • Anställda som utför assistansen som anställda av den enskilde.
  • Anställda hos ett privat assistansbolag.
  • Anställda hos kommunen eller en kommunal verksamhet.

Om du inte har rätt till assistansersättning ifrån Försäkringskassan så kan du fortfarande ha rätt till det som kallas ”skäliga kostnader för personlig assistans”. Det är ett stöd som betalas ut av din kommun och som inte innebär lika höga krav som de som listas ovan.