IVO och Personlig Assistans

Det här behöver du veta

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har som uppgift att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får den hjälp och det stöd de behöver genom personlig assistans. IVO övervakar och kontrollerar att personlig assistans utförs enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). I denna artikel går vi igenom IVO:s roll i personlig assistans och hur de arbetar för att säkerställa kvalitet och rättigheter för de som behöver denna typ av stöd.

IVO ansvarar för tillsyn av personlig assistans som utförs av både kommuner och privata utförare. De kontrollerar att utförarna följer lagar och regler, och att den personliga assistansen verkligen bidrar till att förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning. IVO kan även besluta om sanktioner, som att kräva åtgärder eller i vissa fall dra in tillståndet för en utförare.

För att säkerställa en god och säker vård och omsorg, är det viktigt att både brukare och anhöriga känner till sina rättigheter och skyldigheter inom personlig assistans. IVO erbjuder information och vägledning för att underlätta förståelsen av lagar och regler samt hur man går tillväga för att anmäla brister eller missförhållanden.

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret längre ner på sidan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

IVO Ansökan för Personlig Assistans, så går det till steg för steg

För att ansöka om personlig assistans måste du först vända dig till din kommun, som utreder och fattar beslut om rätten till personlig assistans enligt LSS eller SoL. Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga till Förvaltningsrätten. I vissa fall kan det vara relevant att involvera IVO i din ansökan om personlig assistans.

Om du misstänker att din kommun inte har följt lagen eller inte har gjort en korrekt bedömning kan du anmäla detta till IVO. Anmälan bör innehålla information om vilka lagar eller regler som du anser inte har följts samt en beskrivning av händelseförloppet.

IVO kommer sedan att granska din anmälan och, om det bedöms nödvändigt, genomföra en tillsyn av kommunens handläggning av din ansökan. IVO kan inte själva besluta om rätten till personlig assistans, men de kan påverka kommunens handläggning och beslut om de finner att lagen inte har följts korrekt.

Personlig assistans med hjärta!

Vill du veta mer?

Ring oss på 0322-300 299 för gratis rådgivning.
Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

IVO Tillstånd för Personlig Assistans dessa krav och processer gäller

För att få bedriva verksamhet inom personlig assistans krävs ett tillstånd från IVO. Tillståndet säkerställer att utföraren följer lagar och regler samt uppfyller de kvalitetskrav som ställs för att kunna erbjuda en god och säker personlig assistans. I denna del går vi igenom kraven och processerna för att ansöka om ett IVO-tillstånd för personlig assistans.

För att ansöka om tillstånd från IVO måste utföraren förse myndigheten med en mängd information och dokumentation, bland annat företagets organisationsstruktur, ekonomiska förutsättningar, rutiner för rekrytering och utbildning av personal samt hur man säkerställer brukarnas inflytande och integritet.

IVO genomför en noggrann prövning av ansökan och bedömer om utföraren uppfyller de krav som ställs. Det är viktigt att ha en väl genomarbetad ansökan, då brister i ansökan kan leda till att tillståndet nekas eller försenas. Om IVO godkänner ansökan beviljas tillståndet, som sedan gäller tills vidare.

Det är viktigt att känna till att ett IVO-tillstånd kan dras in om utföraren inte längre uppfyller de krav som ställs, eller om det upptäcks allvarliga brister i verksamheten. IVO genomför regelbundet tillsyn av personlig assistans och det är viktigt att som utförare kontinuerligt arbeta med kvalitets- och säkerhetsfrågor för att bibehålla sitt tillstånd.

Kontakta oss idag för rådgivning.

Ring oss på 0322-300 299 så berättar vi mer.
Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.