Personlig Assistans för Vuxna

Personlig Assistans för vuxna

Personlig assistans för vuxna med funktionsnedsättningar är en viktig tjänst som syftar till att ge individuellt anpassat stöd för att främja självständighet, delaktighet och livskvalitet. Assistansen kan innebära hjälp med grundläggande behov såsom hygien, förflyttning och kommunikation, men även mer komplexa aktiviteter som arbete, fritidsintressen och socialt umgänge. I denna del går vi igenom vad personlig assistans innebär för vuxna och hur det kan bidra till att skapa en meningsfull och självständig tillvaro.

Personlig assistans för vuxna är utformad för att möta individuella behov och kan variera beroende på personens funktionsnedsättning och livssituation. Målet är att säkerställa att individen får det stöd de behöver för att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt, både i hemmet och i samhället.

Processen för att ansöka om och erhålla personlig assistans för vuxna involverar att kontakta sin kommun för en utredning och bedömning av behovet. Om assistansen beviljas kan individen även ansöka om assistansersättning från Försäkringskassan för att täcka kostnaderna för personlig assistans.

Vuxna med personlig assistans har rätt att välja sin egen assistansanordnare och vara delaktiga i planeringen och genomförandet av assistansen. Detta innebär att individen har möjlighet att påverka hur deras assistans utformas och genomförs för att säkerställa att den möter deras unika behov och förväntningar.

Personlig Assistans efter 65 år

När LSS infördes så sattes en övre åldersgräns för när man inte längre kan beviljas insatsen Personlig Assistans. Denna gräns sattes till 65 år. Gränsen har nu flyttats och man har även ändrat på LSS på så sätt att åldersgränsen nu istället för att vara fast, följer den lagstadgade åldersgränsen för allmän pensionsålder. För tillfället är således åldersgränsen 66 och kommer att höjas i samband med att gränsen för allmän pensionsålder höjs.

Om du redan har personlig assistans när du fyller 65 år kommer du att fortsätta att få detta stöd. Du kan däremot inte ansöka om utökning av din assistans vilket innebär att om dina behov ökar så kommer du bli hänvisad till äldreomsorgen för dessa behov istället.

Personlig Assistans efter 65 år